De fiscus versoepelt zijn omgang met goedmenende schuldenaars na diverse getuigenissen in deze krant. Wie kan aantonen dat hij echt niet bij machte is om zijn fiscale schulden in 12 maanden terug te betalen, kan voortaan in aanmerking komen voor een afbetalingsplan tot 5 jaar.

Twaalf maanden en zelden een dag langer: dat principe hanteren de ontvangers van de FOD Financiën sinds twee jaar tegenover mensen die hun schulden niet kunnen betalen. Te hardvochtig voor wie door overmacht in de problemen kwam, klaagden deurwaarders vorige week aan in deze krant. En ook binnen de FOD Financiën was de richtlijn gecontesteerd. Vooral de getuigenis van de gepensioneeerde leerkracht Luc hakte er hard in. Omdat hij jarenlang te veel pensioen kreeg en dat van de fiscus nu snel moet terugbetalen, moet hij overleven op 350 euro per maand.

Nu verandert de fiscus het geweer van schouder. Gisteren werd beslist om een nieuwe omzendbrief uit te sturen die het mogelijk maakt om in uitzonderlijke gevallen afbetalingsplannen van meer dan 12 maanden toe te staan, met een maximum van 60 maanden. Eventueel kan dat aangevuld worden met kwijtschelding van intresten of onbeperkt uitstel van een deel van de schuld. Daar worden wel een hoop voorwaarden aan gekoppeld, zoals een onderzoek naar de solvabiliteit en alle inkomsten van de schuldenaar. En er mag geen kwaad opzet in het spel zijn. “Iemand die een belastingverhoging krijgt voor de voorbije drie jaren en dat niet kan betalen in 12 maanden, komt bijvoorbeeld in aanmerking”, aldus woordvoerder Francis Adyns, die toegeeft dat de aanpassing al een tijd op tafel lag, maar nu in een stroomversnelling is geraakt.

Bron: Het Laatste Nieuws