Doel

Het ereloon en verbonden kosten van de schuldbemiddelaar liggen ten laste van de schuldenaar. Deze worden met voorrang en dus eerst betaald (overeenkomstig artikel 1675/19, §2 van het Gerechtelijk Wetboek (onder oude nummering ook “artikel 1675/19, alinea 2 Gerechtelijk Wetboek” genoemd).

Is het niet mogelijk om het ereloon en de verbonden kosten te betalen door de schuldenaar binnen een redelijk termijn, dan kan de schuldenaar beroep doen op een begrotingsfonds, genaamd “Fonds ter bestrijding van de Overmatige Schuldenlast”.
Dit fonds bestaat niet meer sinds 25 december 2015 (programmawet II art. 25). Momenteel moet de schuldbemiddelaar zich richten tot het FOD Economie. Zij zijn nu belast met het uitbetalen van het ereloon en bijhorende kosten van de schuldbemiddelaar.

De FOD Economie kan worden geraadpleegd wanneer er op redelijke termijn geen mogelijkheid is om het ereloon en bijhorende kosten te betalen. Dit wil zeggen dat er te weinig geld op de rubriekrekening staat of wanneer de schuldbemiddelaar niet over de bedragen op de rubriek rekening kan beschikken omdat deze …

 1. moeten dienen om het leefgeld te betalen of
 2. voorschotten zijn en terug betaald moeten worden aan het OCMW of
 3. moeten dienen om noodzakelijke medische kosten te dekken.

Het is de arbeidsrechter die de beslissing maakt en motiveert in welke mate de FOD Economie tussenkomt.

Voorwaarden tot tussenkomst

De schuldbemiddelaar is verplicht om een reserve aan te leggen vanuit de inkomsten van de schuldenaar met het oog op het betalen van zijn ereloon en bijhorende kosten. Deze dienen bij voorrang betaald te worden.

De FOD Economie kan tussenkomen in de volgende gevallen:

 • Totale kwijtschelding van de schulden (artikel 1675/13 bis Gerechtelijk Wetboek)
  In geval van totale kwijtschelding van schulden wordt het ereloon en bijhorende kosten van de schuldbemiddelaar ten laste van de FOD Economie gelegd. (artikel 1675/13 Gerechtelijk Wetboek)
  In dit geval werden ook alle eigendommen en bezittingen van de schuldenaar verkocht.
 • Gedeeltelijke kwijtschelding van de schulden (artikel 1675/13 Gerechtelijk Wetboek)
  In geval van een gedeeltelijke kwijtschelding van schulden en wanneer de schuldenaar in de onmogelijkheid verkeert om binnen een redelijk termijn het ereloon en bijhorende kosten van de schuldbemiddelaar te betalen, kan de arbeidsrechter de totale of gedeeltelijke honoraria (ereloon en bijhorende kosten) van de schuldbemiddelaar ten laste leggen van de FOD Economie.
 • Als er geen kwijtschelding is
  Wanneer er onvoldoende middelen zijn en het niet mogelijk is om het ereloon en bijhorende kosten van de schuldbemiddelaar op een redelijke termijn te betalen of als de schuldbemiddelaar niet kan beschikken over de bedragen die aanwezig zijn op de rubriekrekening (wanneer deze dienen voor het uitbetalen van het leefgeld, voorschotten van het OCMW en/of noodzakelijke medische kosten), dan kan de arbeidsrechter het bedrag bepalen dat door de FOD Economie wordt betaald en motiveren (dit kan door eenvoudig te verwijzen naar het artikel 1675/19 Gerechtelijk Wetboek).

Wanneer er alsnog ereloon of bijhorende kosten niet betaald konden worden en niet ten laste van de FOD Economie gelegd konden worden, is het aan de schuldbemiddelaar om na toepassing van artikel 1675/19 §2 Gerechtelijk Wetboek, het bewijs van het onbetaald gebleven saldo voor te leggen. Het is dan aan de FOD Economie om dit onbetaald gebleven saldo uit te betalen, mits alle in beslag genomen goederen van de schuldenaar verkocht zijn.

Aanvraag

De aanvraag om tussenkomst vanwege de FOD Economie richt u aan:

FOD Economie, K.M.O., Middenstand & Energie
Algemene Directie Economische Reglementering
Dienst Krediet en Schuldenlast
City Atrium C
Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Een enkel exemplaar van uw aangifte volstaat.

Om de behandeling van uw dossiers vlotter te laten verlopen, vraagt de bevoegde dienst van de FOD Economie om de naam van de persoon die onder collectieve schuldenregeling is geplaatst in het onderwerp van de aangifte te vermelden en in voorkomend geval alle nuttige informatie (verandering van rekeningnummer, adres,…). Vermeld ook het gerechtelijk arrondissement waarbinnen de uitvoerbare titel werd afgeleverd.

Ter herinnering, het is eveneens mogelijk slechts één exemplaar van het bevel van tenuitvoerlegging van erelonen en kosten en emolumenten van de schuldbemiddelaar, over te maken.

Wat de FOD Economie niet doet

De FOD Economie

 • betaalt geen schulden van consumenten terug,
 • legt geen aanvraag voor collectieve schuldenregeling neer,
 • stelt zich niet in de plaats van een rechter,
 • komt niet tussen in de relaties tussen schuldbemiddelaar en personen in collectieve schuldenregeling.

Erelonen van de schuldbemiddelaars

De erelonen, kosten en emolumenten van de bemiddelaars zijn in beginsel niet hoger dan de bedragen voorzien in artikel 1675/19 van het Gerechtelijk Wetboek dat stelt dat “Het bedrag van de honoraria en de kosten van de schuldbemiddelaar mag per dossier niet hoger liggen dan 1.200 euro, tenzij de rechter er anders over beslist middels een bijzondere gemotiveerde beslissing”.

Het koninklijk besluit van 18 december 1998 bepaalt de regels en tarieven met betrekking tot de vaststelling van de erelonen, emolumenten , kosten en forfaitaire vergoedingen van de schuldbemiddelaars.

Bron: FOD Economie

1 Comment

Comments are closed.