Wie een een nieuwe smartphone wil kopen kan dat tegen een zacht prijsje doen als hij kiest voor een abonnement. Maar kan je dat abonnement te allen tijde stopzetten? En wat gebeurt er dan met het toestel dat je gratis kreeg?

Sinds enkele jaren is er in België een nieuwe telecomwet van toepassing. Door die wet heb je als klant een aantal rechten tegenover de maatschappij waar je een abonnement afsloot.

Je kan je abonnement gemakkelijk stopzetten

Als je abonnement dat voor bepaalde duur werd aangegaan al meer dan zes maand loopt, kan je dat van de ene dag op de andere stopzetten. Als je dat doet, moet je overigens geen opzegvergoeding betalen. Zeg je het contract op in de loop van de eerste zes maanden, dan betaal je wel een opzegvergoeding. Die is beperkt tot het resterende abonnementsgeld voor de periode tot de zes maand is bereikt. Een hogere schadevergoeding kan de operator je dus niet aanrekenen. Als je operator je een contract voor onbepaalde duur laat tekenen, mag je het moment kiezen waarop het contract stopt. Indien je geen datum aangeeft, kan de operator je verplichten om de opzeggingstermijnen, vastgelegd in diens algemene voorwaarden, na te komen.

Als je operator het tarief van je abonnement verhoogt, kan je ook steeds een einde maken aan het abonnement zonder een opzegtermijn te moeten naleven of een opzegvergoeding te moeten betalen. Je kan dit dan zelfs doen als de tariefverhoging plaatsheeft tijdens de eerste zes maanden van het contract. Je moet dan wel uiterlijk op de laatste dag van de maand die volgt op de ontvangst van de eerste factuur na de inwerkingtreding van de wijziging het contract beëindigen om die reden.

Het gebeurt wel eens dat als je wil overstappen naar een andere operator deze je belooft om de eventuele opzegkosten van je oude contract ten laste te nemen. Om latere discussies te vermijden, vraag je maar beter een schriftelijke bevestiging daarvan vooraleer je inderdaad met hem in zee gaat.

Hoe ga je te werk?

Om het abonnement op te zeggen, volstaat het een gewone brief, een mail of een sms te sturen naar je operator. Je kan natuurlijk ook een aangetekende brief sturen, maar dat is strikt gezien niet nodig. Een mondelinge opzegging volstaat integendeel niet. Je moet je opzeg in principe niet motiveren. Vraag wel dat de operator bevestigt de opzeg te hebben ontvangen. Doet hij dat niet dan is het aangewezen de opzeg nogmaals te doen, dit dan – om bewijsproblemen te vermijden – best via een aangetekende brief. De gegevens waarnaar je de opzeg moet sturen (adres, telefoonnummer, e-mailadres) vind je terug op de website van je operator.

Beëindig je het contract omwille van een tariefverhoging door je operator, dan dien je je beëindigingsbrief wél te motiveren.

Wat gebeurt er met je smartphone?

 Als je een abonnement afsluit, kan het gebeuren dat je daar een gratis smartphone bijkrijgt (of een toestel waarvoor je maar een zeer beperkt bedrag moet betalen). De wet geeft aan wat er met dit toestel gebeurt als je je contract nadien opzegt. Meer bepaald moet je operator aan het contract dat deze met je afsluit een afschrijvingstabel toevoegen. De looptijd daarvan mag maximaal twee jaar bedragen. In de loop van die twee jaar wordt het toestel met andere woorden elke maand minder waard tot het uiteindelijk niets meer waard is. Als je het contract stopzet voor het verlopen van de afschrijvingstermijn, dan mag je het toestel houden en moet je enkel de restwaarde volgens de afschrijvingstabel betalen.

Wat met je oud telefoonnummer?

Als je van operator verandert, kan je je oude telefoonnummer behouden. Hiervoor moet je een machtigingsbrief ondertekenen waarbij je aangeeft je nummer te willen behouden. Je nieuwe operator zal dan de nodige stappen ondernemen om dit verder te regelen. In de meeste gevallen moet je hiervoor niet betalen hoewel er wettelijk gezien een vergoeding van 10 euro kan worden aangerekend.

Je operator moet je verwittigen als de rekening te hoog wordt

De telecommaatschappij moet je verder verwittigen als je verbruik een bepaald plafond heeft bereikt, en dit zowel bij gebruik van je gsm in België als in het buitenland. Meer bepaald moet je op dat moment een gratis waarschuwing krijgen, bijvoorbeeld via een sms. Je kan dat plafond ook zelf instellen zodat je onaangename verrassingen kan vermijden.

Je operator moet je trouwens ook verwittigen van eventuele goedkopere tariefplannen die passen bij je profiel. Hij moet die spontaan aan je meedelen zodat je vervolgens kan beslissen om een ander (en voor jou voordeliger) abonnement te nemen.