Vice-eersteminister en minister van Economie Kris Peeters heeft een wetsontwerp klaar om overmatige schuldenlast in te dijken. Daarbij ligt de focus op het indijken en voorkomen van al te hoge kosten voor mensen met een betalingsachterstand. 4,9% van de bevolking heeft betalingsachterstand voor 1 of 2 facturen voor basisbehoeften (water, elektriciteit, …). Bij mensen die onder de Europese armoedegrens leven, loopt dit op tot 16%.

Minister Peeters: “Betalingsachterstand leidt heel vaak tot bijkomende kosten en is één van de belangrijkste oorzaken van armoede. Mensen met overmatige schuldenlast komen in een vicieuze cirkel terecht die tot een alsmaar uitzichtloze situatie leidt. Met dit wetsontwerp wil ik een betere bescherming bieden aan de consument door voldoende tijd te geven om facturen te betalen en door de kosten bij laattijdige betaling en minnelijke invordering te beperken.”

Belangrijkste elementen in het wetsontwerp

1.    Aanrekening van kosten voor minnelijke invordering en betalingsherinnering

Betaling

 • De consument krijgt 30 dagen de tijd (na verzending) om de factuur te betalen.
 • Er mogen maximaal 3 werkdagen zitten tussen factuurdatum en effectieve verzenddatum.
  Zo wordt vermeden dat er onnodig veel tijd verloopt, waardoor de betalingstermijn voor de consument onredelijk wordt verkort doordat hij de factuur laattijdig ontvangt.
 • Wanneer de factuur niet wordt betaald, ontvangt de consument eerst een betalingsherinnering. De eerste herinnering is altijd kosteloos en bevat voldoende informatie over de ondernemer, de kosten die zullen worden aangerekend bij niet betalen, mogelijke verwijlinteresten en de datum vanaf wanneer deze worden aangerekend, desgevallend de mogelijkheid tot een afbetalingsplan en de verwijzing naar instanties waarop de consument die betalingsproblemen heeft, beroep kan doen voor schuldbemiddeling.

Contractuele voorwaarden

 • Kosten die kunnen worden aangerekend bij minnelijke invordering worden duidelijk en vermeld in het contract.

 • We stellen grenzen aan de hoogte van de invorderingskosten.
  * De aangerekende kost mag de werkelijke kost van de handeling niet overschrijden.
  * Er worden maxima vastgelegd voor het totaal van de handeling niet overschrijden.
  * Kosten voor minnelijke invordering: dit vermijdt dat buitensporige kosten worden aangerekend.

De maxima worden berekend aan de hand van een percentage van de hoofdsom:

Door de invoering van deze berekening is het voor de schuldeiser duidelijk wat de maximale bedragen zijn die mogen worden aangerekend en weet ook de schuldenaar wat te verwachten bij het niet betalen van facturen.
Contractuele voorwaarden mogen in meer dan de hoofdsom in geen andere kosten voorzien dan de kosten van minnelijke invordering. Strafbedingen voor niet of laattijdige betaling zijn verboden.
Verwijlinteresten mogen enkel worden aangerekend wanneer de contractuele voorwaarden dit voorzien. De aangerekende rentevoet mag niet hoger liggen dan de wettelijke interestvoet bij betalingsachterstand in handelszaken van een percentage van de hoofdsom.

2.     Wijzigingen wet 20 december 2002

Gerechtsdeurwaarders en advocaten worden onder het toezicht gebracht van de economische inspectie voor de activiteiten van minnelijke invordering.

Gerechtsdeurwaarders en advocaten voeren bij minnelijke invordering dezelfde activiteiten uit als incassobureaus, die al onder de economische inspectie vallen. Bovendien heeft de controle van de economische inspectie bij minnelijke invordering al bewezen effectief te zijn bij andere ondernemingen.

Personen die aan minnelijke invordering doen, krijgen de opdracht om te controleren of alle kosten en verwijlinteresten die worden aangerekend in overeenstemming zijn met de oorspronkelijke overeenkomst.

Er moet bijkomende informatie worden gegeven in de ingebrekestelling zodat de consument die betalingsmoeilijkheden heeft, weet tot welke organisaties hij zich kan richten en of er eventueel een afbetalingsplan mogelijk is.

Bij een eventueel huisbezoek moet deze informatie ook nog eens uitgelegd worden aan de consument. zodat hij weet waar hij terecht kan en in een zo vroeg mogelijk stadium en herhaaldelijk daarover info krijgt. Doel is om hem aan te sporen tijdig de stap naar de schuldbemiddeling te zetten en er zo te voorkomen dat de schuldaangroei door bijkomende kosten hem verder in een neerwaartse spiraal duwt.

Voor de administratieve sancties van schrapping of schorsing zovan de inschrijving van een incassobureau wordt een mimimumtermijn ingeschreven in de wet (minstens 2 maanden –vandaag bepaalt de wet geen minimumduur)

Voor dit luik werkt minister Peeters nauw samen met minister van Justitie Koen Geens. Minister Geens: “Ik vroeg al langer naar een onafhankelijk toezicht waar mensen terecht kunnen indien ze klachten hebben over het optreden van zij die minnelijk invorderingen doen zoals gerechtsdeurwaarders en incassobureaus. De economische inspectie zal die taak op zich nemen bij het minnelijk invorderen van schulden. Kwetsbare mensen die schulden hebben moeten we beschermen en helpen en vooral niet nog dieper de schulden induwen.”

Bron: Kabinet Peeters – 22 juni 2018